PRIMARY PRONOUNS

he/him/his/his/himself

they/them/their/theirs/themself

it/it/its/its/itself

sun/sun/sun's/sun's/sunself

sun/sun/sun's/sunshines's/ sunshineself

AUXILIARY PRONOUNS

mush/mush/rooms/mushroom's/ mushroomself

███/███/███s/███s/███self

eye strain/eye strain/eye strains/eye strains/eye strains self

eye/strain/eyes/strains/ eyestrainself

[redacted]/[redacted]/[redacted]/ [redacted]s/[redacted]self

catboy/catboy/catboys/catboys/ catboyself

that thing/it/its/that thing's/itself

radio/radioactive/radioactives/ radioactives/radioactiveself

fool/fool/fools/fools/foolself

clown/clown/clowns/clowns/ clownself

freak/freak/freaks/freaks/freakself

honk/honk/honks/honks/honkself

moon/moon/moon's/moon's/ moonself

🤡/🤡/🤡s/🤡s/🤡self

☀️/☀️/☀️s/☀️s/☀️self

SLANT PRONOUNS

h3/h1m/h1s/h1s/h1ms3lf

h3/h1m/h15/h15/h1553lf

h3/h1m/h1z/h1z/h1mz3lf

th3y/th3m/th31r/th31rs/th3ms3lf

th3y/th3m/th31r/th31r5/th3m53lf

th3y/th3m/th31r/th31rz/th3mz3lf

1t/1t/1ts/1ts/1ts3lf

1t/1t/1t5/1t5/1t53lf

1t/1t/1tz/1tz/1tz3lf

DIVINE PRONOUNS

angel/angel/angel's/angel's/ angelself

wing/wing/wings/wings/wingself

god/god/gods/gods/godself

hy/hymn/hymns/hymns/hymnself

🕊️/🕊️/🕊️s/🕊️s/🕊️self

☁️/☁️/☁️s/☁️s/☁️self

✨/✨/✨s/✨s/✨self

✦/✦/✦s/✦s/✦self

🍄/🍄/🍄s/🍄s/🍄self

CUTE PRONOUNS

doll/doll/doll's/doll's/dollself

nya/nya/nya's/nya's/nyaself

cute/cute/cutes/cutes/cuteself

core/core/cores/cores/coreself

miku/miku/miku's/miku's/mikuself

plush/plushes/plushself

cu/cupids/cupidself

squish/squishes/squishself

<3//<3/<3s/<3s/<3self

☁️/☁️/☁️s/☁️s/☁️self

🎀/🎀/🎀s/🎀s/🎀self

🌈/🌈/🌈s/🌈s/🌈self

🌸/🌸/🌸s/🌸s/🌸self

🌻/🌻/🌻s/🌻s/🌻self

💞/💞/💞s/💞s/💞self

💖/💖/💖s/💖s/💖self

🍓/🍓/🍓s/🍓s/🍓self

💘/💘/💘s💘s/💘self

❤/❤/❤s/❤s/❤self

💌/💌/💌s/💌s/💌self

🖤/🖤/🖤s/🖤s/🖤self

🍭/🍭/🍭s/🍭s/🍭self

🧸/🧸/🧸s/🧸s/🧸self

🐇/🐇/🐇s/🐇s/🐇self

ANIMAL PRONOUNS

pos/sum/possum's/possum's/ possumself

bug/bug/bug's/bugs's/bugself

rat/rat/rats/rats/ratself

mo/moth/moths/moths/mothself

wolf/wolf/wolfs/wolfs/wolfself

racc/raccoon/raccoons/raccoons/ raccoonself

to/toad/toads/toads/toadself

meow/meow/meows/meows/ meowself

mew/mew/mews/mews/mewself

bork/bark/borks/barks/borkself/ barkself

kin/kin/kins/kins/kinself

🐁/🐁/🐁s/🐁s/🐁self

🐍/🐍/🐍s/🐍s/🐍self

🐭/🐭/🐭s/🐭s/🐭self

🐀/🐀/🐀s/🐀s/🐀self

🦝/🦝/🦝s/🦝s/🦝self

🦐/🦐/🦐s/🦐s/🦐self

🐛/🐛/🐛s/🐛s/🐛self

MISC PRONOUNS

sol/sun/suns/suns/sunself

so/sol/sols/sols/solaireself

pur/purple/purple's/purple's/ purpleself

jest/jester/jests/jesters/ jesterself

fun/fun/funs/funs/funself

joke/joke/jokes/jokes/jokeself

🟣/🟣/🟣s/🟣s/🟣self

🟡/🟡/🟡s/🟡s/🟡self

🟪/🟪/🟪s/🟪s/🟪self

🟨/🟨/🟨s/🟨s/🟨self

♏/♏/♏s/♏s/♏self

👾/👾/👾s/👾s/👾self

🛸/🛸/🛸s/🛸s/🛸self

🎪/🎪/🎪s/🎪s/🎪self

🃏/🃏/🃏s/🃏s/🃏self

SUPER SPECIAL PRONOUNS I LOVE SO MUCH

these are based on the moon cycle and they change thru the month to mirror the phase of the moon pleas e please use these /srs

🌑/🌑/🌑s/🌑s/🌑self

🌘/🌘/🌘s/🌘s/🌘self

🌗/🌗/🌗s/🌗s/🌗self

🌖/🌖/🌖s/🌖s/🌖self

🌕/🌕/🌕s/🌕s/🌕self

🌔/🌔/🌔s/🌔s/🌔self

🌓/🌓/🌓s/🌓s/🌓self

🌒/🌒/🌒s/🌒s/🌒self

EDGY PRONOUNS

en/envy/envys/envys/envyself

GIR/GIR/GIRs/GIRs/GIRself

go/goth/goths/goths/gothself

lu/lust/lusts/lusts/lustself

XD/XD/XDs/XDs/XDself

XD/XD/XD’z/XD’z/XDzelf

X3/X3/X3's/X3's/X3self

X3/X3/X3'z/X3'z/X3zelf

XP/XP/XP's/XP's/XPself

XP/XP/XP'z/XP'z/XPzelf

:3/:3/:3s/:3s/:3self

:3/:3/:3'z/:3'z/:3zelf

owo/owo/owo's/owo's/owoself

owo/owo/owo'z/owo'z/owoself

lol/lol/lol's/lol's/lolself

lol/lol/lol'z/lol'z/lolself

lul/lul/lul's/lul's/lulself

lul/lul/lul'z/lul'z/lulself

rawr/rawr/rawr's/rawr's/rawrself

rawr/rawr/rawr'z/rawr'z/rawrself

soz/soz/soz/soz/sozself

neon/neon/neon's/neon's/ neonself

neon/neon/neon'z/neon'z/ neonself

mon/ster/monsters/monsters/ monsterself

ghost/ghost/ghost/ghosts/ ghostself

voi/void/voids/voids/voidself

kan/kandi/kandi/kandis/kandiself

fang/fang/fangs/fangs/fangself

sin/sin/sins/sins/sinself

dev/dev/devil/devils/devilself

irk/irk/irks/irks/irkself

void/void/void’s/void’s/voidself

rave/rave/raves/raves/raveself

emo/emo/emos/emos/emoself

inv/inv/invas/invas/invaderself

crypt/crypt/crypts/crypts/ cryptidself

vam/vamp/vamps/vamps/vampself

zim/zim/zim’s/zim’s/zimself

corrupt/corrupt/corrupts/corrupts/ corruptself

chaos/chaos/chaos/chaos/ chaoself

̴̡͈̜̙̜̫͉͈̲̺̦͕̦̳̒͌͐̓̉̆̀͆̓͘/̴̼̹͑ ̸̛̝̩̫̫̲̱̎͌̇̑̇̑̀̕̕/̵̤̺̣̝͙̱̙͋̋̍̈́̓̽ ̶̛͇̙̺͔̬͓̼̭̭̞̗͖̙͗́̎̆͛͌͝ ̶̨̬̙̤͍̮̗̙̟͉̊͑ͅ/̴̧̧̲̟̏̎͒̍̕ ̷̲̰͔͓͉̜͖̳̝̼̥̅̍ ̸̨̲̈́̎/̴̨̳͎̹̘͇̪͍̤͓͚̳͔̥̐̅̍̾̐̎̓̚͠͠ ̴͚͕̼͉̹̬͓̭̤̯̪͚͔̺̈́̈́̐̔̎̔̽͂́̕self

scene/scene/scenes/scenes/ sceneself

trick/trick/tricks/tricks/ trickself

haun/haunt/haunts/haunts/ hauntself

disc/discord/discords/discords/ discordself

sticker/sticker/stickers/stickers/stickerself

spike/spike/spikes/spikes/spikeself

skull/skull/skulls/skulls/skullself

charm/charm/charms/charms/charmself

plur/plur/plurs/plurs/plurself

👽/👽/👽s/👽s/👽self

🩹/🩹/🩹s/🩹s/🩹self

⛓️/⛓️/⛓️s/⛓️s/⛓️self

⚙️/⚙️/⚙️s/⚙️s/⚙️self

🧷/🧷/🧷s/🧷s/🧷self

☢️/☢️/☢️s/☢️s/☢️self

⚠️/⚠️/⚠️s/⚠️s/⚠️self

🕸/🕸/🕸s/🕸s/🕸self

⚫️/⚫️/⚫️s/⚫️s/⚫️self

🕯/🕯/🕯s/🕯s/🕯self

TW PRONOUNS

tw for d34th, r0t, and g0r3

cor/corpse/corpse/corpses/ corpself

dead/dead/deads/deads/ deadself

rot/rot/rots/rots/rotself

gut/gut/guts/guts/gutself

decay/decay/decays/decays/ decayself

dea/death/deaths/deaths/ deathself

bleed/bleed/bleeds/bleeds/ bleedself

blood/blood/bloods/bloods/ bloodself

gore/gore/gores/gores/ goreself

rabid/rabid/rabids/rabids/ rabidself

rabie/rabie/rabies/rabies/ rabieself

bon/bone/bone/bones/boneself

eye/eye/eyes/eyes/eyeself

needle/needle/needles/needles/ needleself

butcher/bucher/butchereds/butchereds/ butcherself

carnage/carnage/carnages/carnages/ carnageself

impale/impale/impales/impales/ impaleself

kill/kill/kills/kills/killself

morbid/morbid/morbids/morbids/ morbidself

murder/murder/murders/murders/ murderself

slaughter/slaughter/slaughters/slaughters/ slaughterself

stab/stab/stabs/stabs/stabself

slash/slash/slashs/slashs/ slashself

vein/vein/veins/veins/veinself

organ/organ/organs/organs/organself

flesh/flesh/fleshs/fleshs/fleshself

meat/meat/meats/meats/meatself

wound/wound/wounds/wounds/woundself

teeth/teeth/teeths/teeths/teethself

massacre/massacre/massacres/massacres/ massacreself

cut/cut/cuts/cuts/cutself

intestine/intestine/intestines/intestines/ intestineself

knife/knife/knives/knives/knifeself

🧠/🧠/🧠s/🧠s/🧠self

🔪/🔪/🔪s/🔪s/🔪self

💉/💉/💉s/💉s/💉self

🩸/🩸/🩸s/🩸s/🩸self

💊/💊/💊s/💊s/💊self

⚰️/⚰️/⚰️s/⚰️s/⚰️self

🪦/🪦/🪦s/🪦s/🪦self

🦴/🦴/🦴s/🦴s/🦴self

👻/👻/👻s/👻s/👻self

👁️/👁️/👁️s/👁️s/👁️self

💀/💀/💀s/💀s/💀self

🦷/🦷/🦷s/🦷s/🦷self

🥩/🥩/🥩s/🥩s/🥩self

WEBCORE PRONOUNS

because im insane

please use all of these /srs

btw all the 's's can be replaced with 'z's. also do this /srs

web/web/web's/web's/webself

internet/internet/internet's/ internet's/internetself

pix/pixel/pixel's/pixel's/pixelself

404/404/404's/404's/404self

.txt/.txt/.txt's/.txt's/.txtself

.exe/.exe/.exe's/.exe's/.exeself

.doc/.doc/.doc's/.doc's/.docself

doc/doccument/doccument's/ doccument's/doccumentself

cy/cyber/cyber's/cyber's/cyberself

glitch/glitch/glitch's/glitch’s/ glitchself

site/site/site's/site’s/siteself

c/css/css'/css's/csself

tab/tab/tab's/tab’s/tabself

comp/computer/computer's/ computer's/computerself

ava/avatar/ava's/avatar's/avatarself

3rr0r/3rr0r/3rr0rs/3rr0rs/ 3rr0rs3lf

3rr0r/3rr0r/3rr0r$/3rr0r$/ 3rr0r$3lf

desktop/desktop/desktops/desktops/ desktopself

laptop/laptop/laptops/laptops/ laptopself

screen/screen/screens/screens/ screenself

monitor/monitor/monitors/monitors/ monitorself

key/key/keys/keys/keyself

keyboard/keyboard/keyboards/keyboards/ keyboardself

mouse/mouse/mouses/mouses/mouseself

click/click/clicks/clicks/clickself

network/network/networks/networks/ networkself

search/search/searches/searches/ searchself

wifi/wifi/wifis/wifis/wifiself

website/website/websites/websites/ websiteself

page/page/pages/pages/pageself

www./www./www.s/www.s/www.self

https:/https:/https:s/https:s/ https:self

.com/.com/.coms/.coms/.comself

.net/.net./.nets/.nets/.netself

.org/.org/.orgs/.orgs/.orgself

digital/digital/digitals/digitals/ digitalself

cpu/cpu/cpus/cpus/cpuself

tech/tech/techs/techs/techself

technology/technology/technologies/ technologies/technologyself

software/software/softwares/ softwares/softwareself

hardware/hardware/hardwares/ hardwares/hardwareself

ram/ram/rams/rams/ramself

mail/mail/mails/mails/mailself

email/email/emails/emails/emailself

file/file/files/files/fileself

archive/archive/archives/archives/ archiveself

file/file/files/files/fileself

memory/memory/memories/memories/ memoryself

drive/drive/drives/drives/driveself

.png/.png/.pngs/.pngs/.pngself

.jpeg/.jpeg/.jpegs/.jpegs/.jpegself

.pdf/.pdf/.pdfs/.pdfs/.pdfself

.gif/.gif/.gifs/.gifs/.gifself

.mp3/.mp3/.mp3s/.mp3s/.mp3self

.mp4/.mp4/.mp4s/.mp4s/.mp4self

usb/usb/usbs/usbs/usbself

disk/disk/disks/disks/diskself

wire/wire/wires/wires/wireself

cable/cable/cables/cables/cableself

plug/plug/plugs/plugs/plugself

code/code/codes/codes/codeself

command/command/commands/commands/ commandself

spam/spam/spams/spams/spamself

scam/scam/scams/scams/scamself

spoof/spoof/spoofs/spoofs/spoofself

corrupt/corrupt/corrupts/corrupts/ corruptself

corruption/corruption/corruptions/ corruptions/corruptionself

corrupted/corrupted/corrupteds/ corrupteds/corruptedself

virus/virus/virus’/virus’/viruself

malware/malware/malwares/malwares/ malwareself

software/software/softwares/softwares/ softwareself

error/error/errors/errors/errorself

404/404/404s/404s/404self

bluescreen/bluescreen/bluescreens/ bluescreens/bluescreenself

firewall/firewall/firewalls/firewalls/ firewallself

password/password/passwords/passwords/ passwordself

encrypt/encrypt/encrypts/encrypts/ encryptself

vpn/vpn/vpns/vpns/vpnself

net/net/nets/nets/netself

link/link/links/links/linkself

lag/lag/lags/lags/lagself

144p/144p/144ps144ps/144pself

240p/240p/240ps/240ps/240pself

360p/360p/360ps/360ps/360pself

480p/480p/480ps/480ps/480pself

720p/720p/720ps/720ps/720pself

1080p/1080p/1080ps/1080ps/1080pself

🔒/🔒/🔒s/🔒s/🔒self

📁/📁/📁s/📁s/📁self

🌐/🌐/🌐s/🌐s/🌐self

💾/💾/💾s/💾s/💾self

🎮/🎮/🎮s/🎮self

💻/💻/💻s/💻s/💻self

🕹️/🕹️/🕹️s/🕹️s/🕹️self

📺/📺/📺s/📺s/📺self

📼/📼/📼s/📼s/📼self

🔋/🔋/🔋s/🔋s/🔋self

🪫/🪫/🪫s/🪫s/🪫self

🔌/🔌/🔌s/🔌s/🔌self

⌨️/⌨️/⌨️s/⌨️s/⌨️self

💽/💽/💽s/💽s/💽self

💿/💿/💿s/💿s/💿self